Algemene Voorwaarden Drecht Elektronica

Artikel 1:
Toepasselijkheid
a.
In deze reparatievoorwaarden wordt Drechtelektronica B.V., gevestigd te Sliedrecht aan de van Goghstraat 87-89, aangeduid als Drechtelektronica en haar reparatieaanbieder en/of afnemer als relatie.
b.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Drechtelektronica.
c.
Een relatie, die eenmaal volgens deze voorwaarden met Drechtelektronica is overeengekomen, wordt geacht eventueel daarna door hem op te geven orders stilzwijgend met deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

Artikel 2: Overeenkomsten en aanbiedingen
a. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat een reparatieopdracht of bestelling door Drechtelektronica op haalbaarheid is beoordeeld. Drechtelektronica heeft het recht om opdrachten of bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder afwijkende voorwaarden, in welk geval de relatie over het vooraf genoemde wordt ingelicht.
b. Aanbiedingen zijn altijd vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

Artikel 3: Prijzen
a. De diensten van Drechtelektronica worden verricht tegen de prijs die Drechtelektronica na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze berekent. De relatie wordt geacht zich vooraf op de hoogte te hebben gesteld van de door Drechtelektronica te hanteren tarifering.

Artikel 4: Verzending/aflevering
a. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Drechtelektronica de wijze van verzending. In geval Drechtelektronica de wijze van verzending heeft gekozen, worden de goederen getransporteerd voor risico van Drechtelektronica. De relatie draagt het risico van de goederen vanaf het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangenomen.
b. De relatie is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de goederen voor rekening en risico van de relatie opgeslagen.
c. Wanneer de relatie ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van het door Drechtelektronica op te geven adres, heeft Drechtelektronica het recht om de goederen naar eigen keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen datgene Drechtelektronica van de relatie te vorderen heeft, onverminderd de aan DES toekomende rechten.

Artikel 5: Reparatietermijnen
a. Drechtelektronica streeft ernaar opgegeven reparatietermijnen na te komen.
b. Overschrijding van een reparatietermijn geeft de relatie in geen geval het recht op ontbinding van de overeenkomst danwel enigerlei schadevergoeding, dwangsommen, kosten en intresten te vorderen of enige andere actie jegens Drechtelektronica. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Drechtelektronica of wanneer de reparatietermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Pas dan heeft de relatie het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder enige aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding.

Artikel 6: Betaling
a. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, contant te geschieden bij de aflevering van de goederen of na het verrichten van de overeengekomen diensten. In het geval Drechtelektronica een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Indien de relatie met enige betaling achter is, ook al is dit ingevolge van een andere overeenkomst, dan worden alle door hem aan Drechtelektronica te betalen sommen tot het volle bedrag terstond opeisbaar en kan Drechtelektronica onmiddellijk betaling daarvan opeisen.
c. Indien de relatie de factuur niet contant of op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Drechtelektronica verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.
d. Indien de relatie het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan en Drechtelektronica tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de relatie gehouden aan Drechtelektronica te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 100,00 per factuur.
e. Niet tijdige betaling geeft Drechtelektronica het recht harerzijds haar diensten en/of leveringen ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de relatie op te schorten, danwel te ontbinden, zonder dat de relatie het recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van Drechtelektronica op vergoeding van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
f. Drechtelektronica is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de relatie voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Drechtelektronica te verrichten diensten en/of leveringen, een en ander op een door Drechtelektronica aan te geven wijze.
g.
Het is de relatie niet toegestaan verrekening toe te passen.
h. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 7: Reclamaties
a.
Reclamaties in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, danwel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken is ontdekt c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan DES kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt DES geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de relatie de zaken c.q. facturen als juist erkent.
b. Reclamaties geven de relatie nimmer het recht haar betalingen op te schorten.
c. Indien een reclamatie door Drechtelektronica gegrond wordt bevonden, heeft Drechtelektronica het recht:
1.
2.

3.
de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen, of:
het herstelde of geleverde apparaat te vervangen door een apparaat met dezelfde specificaties of het apparaat opnieuw te herstellen waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Drechtelektronica worden afgegeven, of:
de rep aratie te annuleren en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de relatie betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
d. De relatie dient in een voorkomend geval Drechtelektronica onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

Artikel 8: Garantie
a. Drechtelektronica staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en de door haar geleverde apparaten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dat in de hierna volgende bepalingen vermeld.
b. Op een uitgevoerde reparatie wordt zes maanden garantie verleend. Op geleverde apparaten wordt drie maanden garantie verleend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
c. Door de relatie binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Drechtelektronica verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van Drechtelektronica zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
d. Op verbruiksgoederen (drums, toners en linten e.d.) geeft Drechtelektronica geen garantie, tenzij deze bij reparatie door Drechtelektronica vervangen zijn.
e. De relatie dient de voor reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Drechtelektronica op te geven adres.
f. De relatie kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
1. indien de relatie de zaken heeft verwaarloosd;
2.
indien de relatie wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Drechtelektronica zijn verricht;
3. indien het apparaat niet op de gebruikelijke danwel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden;
4. indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires;
5. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen;
6. indien de relatie de apparaten op andere wijze misbruikt;

Artikel 9: Identificatie
a. Het identificatienummer, dat op de door Drechtelektronica afgeleverde zaken is aangebracht, mag niet verwijderd,
beschadigd of gewijzigd worden.

Artikel 10: Aansprakelijkheidsbeperking
a. Drechtelektronica is nimmer aansprakelijk:
1. wegens niet of niet tijdige reparatie of levering;
2. voor (druk)fouten in offertes, reclamemateriaal e.d.;
3. in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht);
4. indien de relatie zelf of een derde het apparaat laat repareren, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast of anderszins onvakkundig gebruikt;
5. voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
6. voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
7. indien de klacht gewijzigd is na reparatiepogingen;
b. Indien Drechtelektronica in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Drechtelektronica slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
c. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Drechtelektronica nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
d. De relatie zal Drechtelektronica vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Drechtelektronica.
e. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen c.q. uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Drechtelektronica.

Artikel 11: Overmacht
a. In geval van overmacht is Drechtelektronica gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, en/of geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Te allen tijde wordt er naar gestreefd de uitvoering van de werkzaamheden binnen een redelijke termijn op een redelijke wijze te volbrengen.
b. Onder overmacht worden in ieder geval de volgende omstandigheden verstaan: staking, overheidsmaatregelen, oproer, oorlog, vertragingen in de aanvoer, nalatigheid van leveranciers, gebreken in transportmiddelen, ziekte van personeel, of andere arbeidsstoornissen en omstandigheden die door Drechtelektronica redelijkerwijze niet te verzekeren zijn.
c. Drechtelektronica heeft geen bevoegdheid tot opschorten wanneer dit langer dan zes maanden voortduurt. In geen geval is Drechtelektronica verplicht hiervoor enige schadevergoeding uit te keren.

Artikel 12: Toepasselijk recht
a. In het geval een of meerdere bepalingen van deze reparatievoorwaarden door een verandering of wijziging van de wettelijke of juridische voorwaarden ongeldig worden verklaard, blijven alle andere bestemmingen in het geheel ervan onaangetast.
b. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.